Sök finansiering för utveckling av Kunnande genom att engagera

NTM-centralen i Norra Österbotten öppnar Europas socialfonds (ESF) projektansökan. De projekt som stöds bör utveckla kompetensen hos dem som jobbar med unga, samt öka ungdomarnas engagemang, inflytande och välbefinnande i deras omvärld. Ansökningstiden avslutas 1.3.2016.

Vad handlar det om?

Målet för de projekt som genomförs är att hindra unga från att marginaliseras och förhindra att skillnaderna i livsmiljö och differentiering av grupper påverkar utbildning och arbetsliv i övergångsskedet. Detta ska genomdrivas genom att främja de ungas deltagande och välmående i vardagliga sammanhang.

Projekt som får understöd ska ska riktas till unga som studerar eller är i arbetslivet, eller till unga som håller på att övergå till studier eller arbetsliv och till aktörer som påverkar de ungas livsmiljö och verksamhet. Till dessa hör utöver läroanstalter även aktörer inom tredje sektorn, i synnerhet inom kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet.

Projekten ska omfatta flera branscher och främja samarbete mellan aktörer inom den tredje sektorn (kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet), läroinrättningar samt offentliga och privata sektorn (t.ex. arbetsplatser och företag). Projekten bör fokusera speciellt på branschövergripande kompetens hos dem som arbetar med unga samt ungdomarnas engagemang, inflytande och välbefinnande i deras omvärld som en del av planeringen av tjänsterna.

 

Ytterligare information

Information om ansökan, fokus, urvalskriterier och direktiv för inlämning av ansökan finns här.

Allmänna tips för ansökningar och exempel på projekt som erhållit understöd finns på adressen: www.rakennerahastot.fi

Ansökan är en del av Finlands strukturfonds ESRF-ansökan Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020, som gäller undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande åtgärdspaket Kreativt kunnande. Ansökningarna bör inlämnas till prioriteringsområde 4 (utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande), särskilt mål 9.1. (förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet).